Thiết lập công việc mẫu

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Công việc mẫu là: Công việc mẫu được tạo ra để hỗ trợ người dùng thêm nhanh thông tin 1 công việc như: điểm công việc, nội dung công việc, người theo dõi, thời gian thực hiện cũng như tài liệu đính kèm trong công việc mẫu đó. Khi tạo công việc chọn công việc mẫu thì các thông tin của công việc mẫu sẽ được hiển thị trên công việc mới.

Bước 1: Từ menu WORK bạn chọn “Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn “Danh mục” và chọn “Công việc mẫu” để tạo mới một công việc mẫu

Bước 3: Chọn “Thêm mới” để tạo công việc mẫu.

Bước 4: Nhập thông tin cho công việc mẫu

[ Tên mẫu công việc] : Định danh loại công việc.
[ Điểm]; [ Điểm trần] : Loại công việc này sẽ được tự động cho điểm.
[ Mô tả] : Mô tả nội dung công việc tương ứng với loại công việc này.
[ Việc cần làm] : Các đầu mục cần làm sẽ tự động được bổ sung khi cho loại công việc
này.
[ Người thực hiện] : người thực hiện công việc loại công việc này.
[ Người theo dõi] : người theo dõi thực hiện công việc loại công việc này.
[ Cần đánh giá] : Đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện công việc.
[ Chế độ] : Nội bộ hoặc Công khai hoặc Riêng tư
[ Thời gian thực hiện] : thời gian thực hiện công việc theo giờ ứng với từng loại công
việc.
[ Deadline] : Thời gian trễ công việc cho phép
[ Biểu mẫu] : Biểu mẫu công việc ứng với loại công việc.
[ Đính kèm] : Đính kèm tệp
[ Bộ phận sử dụng] : Bộ phận sử dụng loại công việc, khi chọn bộ phận sử dụng những
nhân viên không thuộc bộ phận đã chọn sẽ không thấy loại công việc này.
[ Trạng thái] : Công việc hoạt động hay không hoạt động

Bước 5: Bấm “Lưu” để cấu hình thành công công việc mẫu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 77

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập biểu mẫu
Bài tiếp: Phân quyền theo nhóm quyền