Cách xuất excel và đính kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ

Cách xuất excel yêu cầu hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình cần xuất excel ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Xuất Excel

Cách đính kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần đính kèm

Bước 3: Chọn Thêm đính kèm ⇒ chọn đính kèm từ Máy tính hoặc Đính kèm liên kết ⇒ chọn Thêm để hoàn thành

Last updated