Cách cấu hình mã phiếu thu, mã phiếu chi

Mã phiếu thu/chi giúp cho doanh nghiệp quản lý Phiếu thu/chi theo một mã thống nhất, có số thứ tự nhảy lần lượt theo quy định với các Tiền tố/Hậu tố đã cấu hình.

Bước 1: Từ Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Cấu hình =>> Thu chi nội bộ

Bước 2: Nhập cấu hình Mã phiếu thu/phiếu chi =>> Lưu thay đổi

Giải thích:

1. Số hiện tại: Sẽ lấy bắt đầu từ số này khi tạo phiếu thu/chi

2. Độ dài số: Là số lượng các chữ số trong phiếu. Ví dụ: 114

3. Tiền tố: là Kí tự đứng trước Số phiếu. Ví dụ: PTTM114

4. Hậu tố: là kí tự đứng sau Số phiếu. Theo hình trên là /2022

Thì cấu trúc sẽ là: PTTM114/2022

Ở dưới cùng của phần cấu hình chung có phần lưu ý, nếu anh/chị muốn tiền tố/hậu tố của phiếu tự lấy theo ngày tháng năm khi tạo. Anh/Chị có thể làm theo cấu trúc quy định trong lưu ý.

Ví dụ ngày tạo phiếu là ngày 17 tháng 10 năm 2022.

{yyyy}: 2022

{yy}: 22

{mm}: 10

{dd}: 17

{mmyyyy}: 102022

{mmyy}: 1022

{ddmmyyyy}: 17102022

{ddmmyy}: 171022

Last updated