Cách duyệt đăng ký ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi

Để thực hiện duyệt đăng ký ca làm việc của nhân viên thực hiện như sau:

  • Phê duyệt đăng ký ca trên web

Cách 1: Truy cập duyệt đăng ký ca từ trung tâm thông báo (hộp thư)

Cách 2: Truy cập nhật ký đăng ký ca để phê duyệt

Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản lý chuỗi

Tại Danh sách cơ sở ⇒ chọn Cơ sở cần duyệt đăng ký ca làm việc

Chọn Nhật ký đăng ký ca ⇒ chọn vào bảng đăng ký ca đang chờ phê duyệt

Tích chọn các ngày cần phê duyệt chọn nút Duyệt ⇒ chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận duyệt

  • Phê duyệt đăng ký ca trên di động

Cách 1: Truy cập duyệt đăng ký ca từ trung tâm thông báo (quả địa cầu)

Cách 2: Truy cập nhật ký đăng ký ca để phê duyệt

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Tại mục OFFICE⇒ chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở cần duyệt đăng ký ca

Chọn sang tab NK đăng ký ca

Chọn đăng ký ca đang chờ duyệt

Chọn tích các ngày cần phê duyệt –> chọn Duyệt

Chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận duyệt

Last updated