Hướng dẫn thiết lập bộ KPI

thiết lập bộ KPI sẽ đánh giá được chất lượng, năng suất, hiệu quả làm việc cho từng vị trí như chỉ tiêu gì? độ quan trọng của mỗi chỉ tiêu? Các chỉ tiêu được thu thập từ nguồn nào?

Bước 1: Chọn HRM → chọn KPI → chọn Thiết lập bộ KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới bộ KPI

Bước 3: Điền thông tin

Tên bộ KPI:

Mô tả: Nhập Mô tả cho bộ KPI (nếu có)

Tần suất đo: chu kỳ đo lường bộ KPI chọn theo tháng

Chiều hướng tốt: Xác định chiều hướng tốt cho KPI

Tự động tính kết quả từ tháng ra quý/ra năm: Được tính theo hàm tổng hoặc hàm trung bình

Công thức xếp loại: Chọn công thức phù hợp với bộ KPI

Điều chỉnh điểm KPI theo hệ số K: Điểm KPI sẽ nhân với hệ số K theo cài đặt đối với từng vị trí của công ty (có thể để trống nếu không cần).

Thiết lập chỉ tiêu KPI: Thêm mới những tiêu chí phù hợp với từng bộ KPI

Bước 4: Sau khi thêm các tiêu chí, mình có thể sửa lại độ quan trọng sao cho phù hợp.

Tổng độ quan trọng phải là 100%

Bước 5: Thay đổi cách tính là tự động hoặc tự nhập

Bước 6: Nếu cách tính là tự động thì mình phải chọn nguồn cho phù hợp để phần mềm tự động tính KPI. Nếu cách tính là tự nhập thì nguồn sẽ bỏ trống.

Bước 7: Bấm lưu để lưu bộ KPI mới

Ví dụ về 1 bộ KPI:

Last updated