Cách điều phối cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối.

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần điều phối -> Điều phối.

Bước 4 : Chọn phương pháp điều phối, Nhân viên và ấn Lưu để hoàn tất

Last updated