Hướng dẫn thu hồi một tài sản đã giao cho nhân viên

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn tài sản cần thu hồi

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Thu hồi

Bước 4: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết chọn Thu hồi

Sau khi thu hồi sẽ hiển thị lịch sự cấp phát thu hồi và tài sản sẽ về trạng thái chưa có người sử dụng

Last updated