Tổng quan quản lý tài nguyên trên phần mềm Fastwork

Mục đích

 • Quản lý được các tài nguyên dùng chung của doanh nghiệp

 • Cho phép đăng ký sử dụng tài nguyên:

1 . Đăng ký duyệt theo quy trình: Cho phép đăng ký trong khoảng thời gian với đăng ký khác (nếu đăng ký khác chưa xét duyệt) hoặc không cho phép.

2. Đăng ký không cần duyệt: Ai đăng ký trước thì được sử dụng (VD: Phòng họp)

 • Xét duyệt đăng ký: Xét duyệt đăng ký, xử lý các đăng ký trùng với đăng ký xét duyệt.

 • Tổng hợp được các đăng ký tài nguyên theo tài nguyên hoặc nhóm tài nguyên: cho biết tài nguyên nào chưa sử dụng, đang sử dụng vào khoảng thời gian nào.

Đăng ký tài nguyên

 • Xem được lịch biểu sử dụng tài nguyên.

 • Cho phép đăng ký các tài nguyên được phân quyền.

 • Cho biết được các đăng ký trùng với thời gian của đăng ký hiện tại

 • Cho phép đăng ký không chỉ rõ tài nguyên mà chỉ yêu cầu tài nguyên thuộc nhóm tài nguyên nào đó, người quản lý sẽ phân phối tài nguyên cho đăng ký.

 • Cho phép thay đổi tài nguyên của đăng ký (theo quyền, thường sẽ là người quản lý tài nguyên)

 • Cho phép thay đổi thời gian của đăng ký (theo quyền, thường sẽ là người xét duyệt hoặc người đăng ký)

 • Gửi thông báo đến những người liên quan đến đăng ký, những người có lịch trùng với đăng ký

Thông báo

 • Khi gửi đăng ký: Gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký (người xét duyệt, người vận hành, người tham gia, người quản lý tài nguyên).

 • Khi đồng ý:

 • Gửi đến những người liên quan đến đăng ký

 • Gửi đến những người đăng ký có đăng ký trùng với đăng ký hiện tại (các đăng ký trùng sẽ bị trả lại hoặc hủy bỏ)

Khi từ chối: gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký

Last updated