Hướng dẫn xem báo cáo bán hàng

Từ menu SALES → chọn Báo cáo

Theo dõi báo cáo bán hàng theo thời gian

Tại Báo cáo bán hàng 🡪 chọn thời gian để xem báo cáo theo từng tháng

Theo dõi báo cáo bán hàng theo nhân viên

Tại Báo cáo bán hàng 🡪 chọn nhân viên để xem báo cáo theo từng nhân viên

Theo dõi báo cáo bán hàng theo hàng hóa

Tại Báo cáo bán hàng 🡪 chọn hàng hóa để xem báo cáo theo từng loại hàng hóa

Theo dõi báo cáo bán hàng theo Khách hàng :

Tại Báo cáo bán hàng 🡪 chọn Khách hàng để xem báo cáo theo từng Khách hàng

Last updated