Hướng dẫn phân quyền cơ hội bán hàng

1. Hướng dẫn phân quyền cho một người dùng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phân Quyền -> chọn Người dùng

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền -> chọn Chức Năng -> tích chọn quyền

  • Chọn Phụ trách để phân quyền phụ trách

2. Hướng dẫn phân quyền cho một nhóm người dùng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phần quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3: Chọn Thêm để thêm mới một nhóm quyền

Bước 4: Điền thông tin -> chọn Lưu

Bước 5: Tích chọn vào nhóm quyền -> chức năng

Bước 6: Chọn Người dùng để thêm người dùng sử dụng nhóm quyền này -> chọn Thêm

Bước 7: Chọn Người sử dụng và chọn Lưu

Last updated