Thiết lập email mẫu trên phần mềm Fastwork

Hướng dẫn cách thiết lập các mẫu email tuyển dụng trên phần mềm Fastwork

Phần mềm cho phép người dùng cấu hình sẵn các mẫu email sử dụng để gửi tới các ứng viên tham gia tuyển dụng trên phần mềm Fastwork. Để thực hiện cấu hình anh/chị thực hiện như sau:

Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM

Ở Mục Cấu hình -> chọn Mẫu email

Tại giao diện mẫu Email -> chọn tab Mẫu email và thực hiện thiết lập thông tin

  • Tên email: Tên của email mẫu

  • Phân loại: Email này sử dụng cho tính năng quản lý Tuyển dụng hay Quản lý hồ sơ nhân viên. Nếu sử dụng cho cả 2 tính năng, anh/chị chọn Tất cả

  • Công khai: Chế độ hiển thị của email. Công khai để tất cả mọi người có thể sử dụng hay hạn chế

  • Tiêu đề: Tiêu đề hiển thị cho email mẫu

  • Bảng nội dung: cấu hình nội dung cho email mẫu. Các trường thông tin cần lấy dữ liệu từ phần mềm thực hiện chọn ở mục Thông tin gửi và thông tin đến.

Nhập đủ nội dung email chọn Lưu để lưu lại mẫu email

Last updated