Cách cấu hình số văn bản tự động

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Văn bản ⇒ chọn Văn bản đi ⇒ Điền đầy đủ các mục của văn bản thiết lập ⇒ chọn Lưu

1/ Số hiện tại: là số thứ tự văn bản đang ban hành trong hệ thống doanh nghiệp

2/ Độ dài số: là số lượng chữ số (Ví dụ: Độ dài = 4 thì số sẽ là 0001)

3/ Tiền tố: Kí hiệu đứng trước Số hiện tại

4/ Hậu tố: Kí hiệu đứng sau Số hiện tại

Last updated