Cách xóa lịch họp đã tạo

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần xóa

Bước 3: Chọn Xóa để xóa lịch họp

Last updated