Hướng dẫn phân quyền quản lý báo giá

1. Phân quyền theo nhóm quyền

  • Với trường hợp anh/ chị muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, anh/ chị có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền.

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền

Bước 3: Chọn Nhóm quyền -> chọn 1 nhóm quyền có những quyền phù hợp với nhu cầu của anh/ chị -> Kiểm tra bên mục chức năng những quyền đã phù hợp chưa

  • Hoặc có thể bấm vào mục Thêm -> Tự tạo ra nhóm quyền mong muốn

Bước 4: Chọn Người dùng -> Thêm để thêm thành viên -> chọn thành viên cần thêm và ấn Lưu để hoàn tất

2. Phân quyền theo người dùng

  • Nhằm mục đích cho phép người dùng truy cập theo những chức năng đã được phân quyền cụ thể

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Phân quyền

Bước 3: Chọn Người dùng

Bước 4: Chọn người dùng cần phân quyền -> chọn chức năng cần thêm -> ấn Lưu để hoàn tất.

3. Phân quyền phụ trách

  • Mục đích phân quyền phạm vi phụ trách để phục vụ cho một số đối tượng quyền đặc biệt (Nhân sự, kế toán… ) có thể truy cập dữ liệu của các phòng ban khác (bảng công, bảng lương….)

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Người dùng -> chọn tài khoản cần phân quyền phụ trách

Bước 3: Chọn Phụ trách -> chọn phân hệ tương ứng rồi thêm bộ phận phụ trách -> chọn Lưu để cập nhật cấu hình

Last updated