Cách phê duyệt đăng ký tài nguyên trên điện thoại

Bước 1: Từ giao diện chính chọn vào dấu 3 gạch góc dưới bên phải

Bước 2: Chọn Booking

Bước 3: Chọn tab Đăng ký sau đó bấm vào hình cái phễu để lọc những đề xuất nào mình là người duyệt

Bước 4: Chọn đăng ký cần duyệt

Bước 5: Tiến hành Phê duyệt

*Lưu ý

[Đồng ý]: Đồng ý đăng ký này

[Từ chối]: Từ chối đăng ký này

[Hủy]: Trường hợp đã đồng ý nhưng không sử dụng nữa

[Trả lại]: Trường hợp sẽ đồng ý phê duyệt nhưng điền sai thông tin nào đó, trả lại để người đăng ký sửa lại

Last updated