Hướng dẫn cấu hình loại quỹ sẽ sử dụng trong một dự án

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án/nhóm (Project/Team)

Bước 2: Bấm vào dự án cụ thể cần cấu hình quỹ -> chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn loại quỹ cần cấu hình vào Quỹ sử dụng

Bước 4: Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Last updated