Hướng dẫn tạm dừng một nhiệm vụ đang thực hiện

Khi một nhiệm vụ đang thực hiện nhưng vì một lý do nào đó sẽ tạm dừng một thời gian, khi nào đủ điều kiện sẽ tiếp tục. Để chuyển nhiệm vụ sang trạng thái tạm dừng thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Ở danh sách nhiệm vụ -> chọn Nhiệm vụ cần chuyển sang trạng thái Tạm dừng

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Tạm dừng nhiệm vụ

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận tạm dừng nhiệm vụ

Nhiệm vụ khi chuyển sang trạng thái Tạm dừng sẽ chuyển sang màu cam để người dùng dễ nhận biết. Khi tiếp tục thực hiện trạng thái sẽ được tự động chuyển về Đang xử lý

Last updated