Cách xem tài nguyên theo phòng ban quản lý

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn “ Phòng ban quản lý ” để xem tài nguyên theo từng phòng ban

Last updated