Hướng dẫn nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

  • Cách 1: Thông qua thông báo đến từ biểu tượng lá thư

Bước 1: Từ giao diện chính của Fastwork click vào biểu tượng lá thư để xem thông báo đến

Bước 2: Click vào thông báo để xem chi tiết nhiệm vụ

  • Cách 2: Kiểm tra các nhiệm vụ của tôi trong tính năng Quy trình công việc (Workflow)

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (workflow) chọn Nhiệm vụ của tôi

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ đang thực hiện để xem các nhiệm vụ cần thực hiện, Click vào một nhiệm vụ để xem chi tiết

1.2. Thực hiện nhiệm vụ

Bước 1: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện

Bước 2: Chọn Sửa thông tin để nhập các trường thông tin → tích hoàn thành công việc để chuyển tiếp giai đoạn

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Chọn một nhiệm vụ

Bước 2: Chọn Sửa thông tin

Bước 3: Lưu thông tin lại

Bước 4: Kéo xuống dưới, tick hoàn thành

Last updated