Cách xem trạng thái đăng ký tài nguyên

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn Đăng ký tài nguyên

Bước 3 : Chọn “Trạng thái” để xem trạng thái đăng ký tài nguyên

Last updated