Hướng dẫn tạo bảng lương tháng từ bảng lương lặp lại

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Bảng lương lặp lại

Hoặc:

Bước 2: Chọn bảng lương lặp lại cần tạo bảng lương tháng

Bước 3: Từ bảng lương lặp lại chọn nút Tạo bảng lương tháng

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận hoạt động

Last updated