Hướng dẫn thêm mới một công việc vào trong quy trình công việc (checkflow)

Để thêm mới một công việc vào trong quy trình công việc FastWork hỗ trợ trên nền tảng Web và Mobile

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Tại giao diện quy trình công việc (Checkflow) -> chọn quy trình muốn thêm công việc

Bước 2:

Cách 1: Từ dạng bản Board (Kanban)

 • Bấm thêm công việc ở bảng “Không thuộc bước thực hiện nào”: Nếu như công việc chưa biết phân vào bước nào

 • Bấm thêm công việc ở từng Bước thực hiện: Nếu như biết công việc đó đã thuộc bước nào.

Cách 2: Từ dạng danh sách

 • Ở mỗi Bước thực hiện -> chọn mục Thêm công việc

 • Điền theo các trường thông tin có trong bảng hiển thị

 • Sau khi điền xong có 3 cách Lưu.

  • Lưu và đóng: Lưu lại công việc và quay lại giao diện danh sách công việc

  • Lưu và thêm tiếp: Lưu lại công việc và mở ra giao diện thêm công việc mới để nhập thông tin

  • Lưu và mở chi tiết: Lưu lại công việc và mở chi tiết thông tin công việc đã thêm mới

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện mobile -> chọn Công việc

Bước 2:

 • Chọn nút dấu “+” để thêm công việc

 • Điền nội dung theo các trường thông tin

 • Ở mục Dự án/Quy trình thực hiện chọn quy trình cần tạo công việc

 • Chọn quy trình làm việc ở bảng bên dưới hoặc có thể tìm kiếm ở trong ô tìm kiếm

 • Chọn Bước thực hiện muốn đưa công việc vào

Bước 3: Sau khi hoàn thành -> Bấm Lưu

Last updated