Hướng dẫn thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận tham gia dự án

Bước 1: Chọn dự án muốn thêm thành viên -> chọn Thiết lập

Bước 2: Click menu thành viên

  • Nếu anh/ chị thêm thành viên thuộc cùng 1 bộ phận -> click chọn thành viên tham gia dự án và nhấn thêm:

  • Nếu anh/ chị thêm thành viên ngoài bộ phận -> Tìm kiếm tên thành viên muốn add vào dự án -> chọn thành viên tham gia và nhấn thêm.

Các thành viên ngoài bộ phận muốn thêm được vào dự án thì đã được phân quyền truy cập module này.

Last updated