Hướng dẫn thiết lập điều kiện kéo ngược giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Pipeline

Để cấu hình được điều kiện kéo ngược giai đoạn về giai đoạn nào trước đó thì quy trình công việc phải đảm bảo đang được cấu hình theo mô hình Pipeline - Chuyển giai đoạn tuần tự

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (Workflow) chọn Quy trình cần cấu hình điều kiện chuyển giai đoạn -> chọn Dashboard -> chọn 3 chấm -> chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Giai đoạn -> chọn Giai đoạn cần cấu hình điều kiện

Bước 3: Ở phần Tùy chọn kéo ngược lựa chọn bước được phép kéo ngược về

Bước 4: Lựa chọn xong giai đoạn ấn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated