Hướng dẫn cách đăng ký sử dụng tài nguyên trên phần mềm

Cách 1: Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài nguyên trên web

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Chọn đăng ký tài nguyên

Bước 3 : Chọn Thêm đăng ký

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu nháp hoặc Gửi đăng ký

*Lưu ý:

[Lưu nháp] : Lưu dữ liệu thông tin đăng ký tài nguyên.

[Gửi đăng ký] : Gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký.

Cách 2: Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài nguyên trên mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu ba gạch góc dưới cùng

Bước 2: Chọn Booking

Bước 3: Chọn dấu + để thêm mới đăng ký

Bước 4: Điền thông tin rồi Bấm gửi hoặc Lưu nháp

*Lưu ý:

[Lưu nháp] : Lưu dữ liệu thông tin đăng ký tài nguyên.

[Gửi] : Gửi đến tất cả những người liên quan đến đăng ký.

Last updated