Cách cấu hình quản lý cơ hội khách hàng

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Chọn Cơ hội khách hàng và điền đầy đủ thông tin.

Last updated