Hướng dẫn tạo đơn hàng

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Báo giá

Bước 2: Chọn báo giá cần tạo đơn hàng

Bước 3: Chọn Tạo đơn hàng cho báo giá

Bước 4: Chọn hàng hóa cho đơn hàng

Bước 5: Nhấn lưu để lưu lại đơn hàng

Last updated