Cách thực hiện ghi chú và trao đổi trên hợp đồng

Cách thực hiện ghi chú trên hợp đồng

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần ghi chú

Bước 2: Chọn tab ghi chú-> Ghi chú để thêm nội dung

Bước 3: Nhập nội dung ghi chú-> Bấm thêm

Cách trao đổi trên hợp đồng

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần trao đổi

Bước 2: Chọn tab trao đổi

Bước 3: Nhập @+tên người nhận trao đổi và nhập nội dung trao đổi

Sau đó bấm “Gửi” để gửi nội dung.

Last updated