Cấu hình tự động giao việc

Bước 1: Chọn 1 quy trình muốn cấu hình → chọn mục Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Quy trình

 • Thêm thành viên muốn giao việc ở từng bước theo các mục:

  • Thêm thành viên: để thành viên thấy được công việc tại bước đó

  • Gửi thông báo: Để thành viên nhận được thông báo khi đến bước của mình

  • Người thực hiện (Tích vào mục giao việc): Để thành viên đó tích chọn hoàn thành công việc ở bước của mình để nhảy qua bước khác.

 • Kéo thanh cuộn xuống để thấy thêm mục

  • Chuyển bước: chọn bước muốn chuyển tiếp theo khi đã thực hiện xong công việc ở bước hiện tại

  • Sau khi thao tác xong → chọn Lưu.

Last updated