Hướng dẫn thêm mới đề xuất

Để thêm mới đề xuất FastWork hỗ trợ trên 2 nền tảng Web và Mobile

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và ấn Gửi để hoàn tất

Các trường thông tin gồm có:

  • Loại đề xuất: Chọn mẫu đề xuất cần gửi

  • Tên đề xuất:

  • Phòng ban:

  • Người xét duyệt: Chọn người xét duyệt theo quy định

  • Người theo dõi: Gán người được quyền theo dõi đề xuất

  • Người thực hiện: Người có trách nhiệm thực hiện khi đề xuất được phê duyệt

  • Người nhận thông báo:

  • Nội dung: Nhập nội dung đề xuất (Hoặc nhập theo các trường nội dung quy định đã thiết kế sẵn)

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn Đề xuất

Bước 2: Chọn dấu (+) để thêm mới một đề xuất

Bước 3: Nhập thông tin đề xuất và Gửi

Last updated