Hướng dẫn thêm mới một nhiệm vụ vào trong quy trình (Workflow)

Để thêm mới một nhiệm vụ vào trong quy trình công việc - WorkFlow FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Ở giao diện Nhiệm vụ của tôi chọn +Thêm nhiệm vụ để thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin của nhiệm vụ và Lưu lại

  • Giai đoạn: Lựa chọn giai đoạn đầu tiên để nhiệm vụ được thêm vào

  • Tên nhiệm vụ: Đặt tên cho nhiệm vụ cần thực hiện.

  • Người thực hiện: Người sẽ thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn vừa chọn.

  • Người theo dõi: Người không trực tiếp thực hiện nhưng giám sát việc thực hiện.

  • Người phối hợp: Người sẽ phối hợp cùng người thực hiện để xử lý nhiệm vụ.

  • Thời gian bắt đầu thực hiện: Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ

  • Hạn hoàn thành: Thời hạn hoàn thành cho nhiệm vụ.

  • Mô tả: Thêm thông tin chi tiết về nhiệm vụ cần thực hiện.

Các trường dấu * là các trường bắt buộc phải nhập

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm dấu +

Bước 4: Nhập thông tin nhiệm vụ cần thêm và bấm Lưu nhiệm vụ

Last updated