Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý lịch họp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶ “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2:Chọn “Phân quyền” → “Người dùng”, chọn tên người dùng được cấp quyền Đăng ký sử dụng tài nguyên → chọn “Chức năng”.

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Quản lý lịch họp”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Last updated