Cách thêm ghi chú, thêm công và thêm liên hệ trong yêu cầu hỗ trợ

Cách thêm ghi chú trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần ghi chú

Bước 3: Chọn tab Ghi chú ⇒ chọn Tạo ghi chú ⇒ nhập thông tin cần ghi chú chọn Lưu để hoàn thành thêm ghi chú

Cách thêm công việc trong yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm công việc

Bước 3: Chọn tab Công việc ⇒ chọn Thêm công việc

Bước 4: Nhập tiêu đề công việc, thời gian bắt đầu/kết thúc, mô tả,… chọn Lưu để hoàn thành thêm công việc

Cách thêm liên hệ vào yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần thêm liên hệ

Bước 3: Chọn Thêm liên hệ ⇒ nhập liên hệ chọn Thêm ⇒ chọn Lưu

Last updated