Hướng dẫn cấu hình chung

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn tab Cấu hình chung ⇒ tick vào ô mà cần cấu hình ⇒ chọn Lưu để hoàn thành

 • Cho phép hàng hóa nhập trùng tên khác mã

 • Hàng hóa có thuộc tính: Sử dụng cho những hàng hóa có thuộc tính (màu sắc, kích thước v.v..)

 • Hàng hóa có đơn vị tính: Sử dụng cho những hàng hóa có nhiều đơn vị tính (lon, lốc, thùng)

 • Quản lý tồn kho theo Lô/Date: Sử dụng cho những hàng hóa có quản lý Lô/Date

 • Sử dụng hàng hóa không có trong danh mục: Khi thêm mới đơn bán, tự nhập tên hàng hóa trực tiếp trên đơn hàng

 • Bán hàng, Chuyển hàng, Trả hàng nhập, Sản xuất, Xuất hủy khi hết tồn kho: cho phép các nghiệp vụ bán khi hàng tồn kho hết

 • Quản lý danh mục dự án/công trình: Quản lý trong dự án xây dựng

 • Hiển thị giá trị tiền VAT: Hiển thị thêm số tiền VAT trên đơn hàng (mặc định %)

 • Quỹ áp dụng: Chọn quỹ để việc thu, chi trong sale sẽ lấy nguồn quỹ đã chọn

 • Tổng hợp doanh số chỉ từ đơn bán hàng: Khi nào tạo đơn bán thì mới tính doanh số, không tính từ hợp đồng

 • Làm tròn số thập phân: Thành tiền sẽ được làm tròn đến bao nhiêu chữ số sau dấu phẩy theo cấu hình

 • Thời gian được trả hàng: đơn bán được trả lại mấy ngày từ ngày lập đơn bán

 • Nhận thông báo khi có đơn bán hàng mới: Khi nhân viên thêm đơn bán, thì những tài khoản này sẽ nhận được thông báo

Last updated