Cách hủy lịch booking đã đăng ký

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên =>> Chọn Tài nguyên sau đó bấm vào đăng ký của mình để hủy lịch

Bước 3: Chọn vào nút Hủy để hủy đăng ký này

Bước 4: Nhập lý do Hủy

Last updated