Hướng dẫn cập nhật loại thông báo trong thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo muốn thay đổi người nhận

Bước 4: Chọn Loại thông báo để thực hiện thay đổi -> chọn loại thông báo tương ứng

Bước 5: Chọn Lưu thay đổi để cập nhật thành công

Last updated