Hướng dẫn thiết lập điều kiện để chuyển tiếp giai đoạn trong 1 quy trình theo mô hình Workflow

“Trong 1 quy trình, ví dụ có 4 giai đoạn, muốn chuyển nhiệm vụ từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 3 - 4 khi thoả mãn 1 điều kiện nào đó, thì thực hiện việc thiết lập điều kiện chuyển tiếp giai đoạn”

Điều kiện ở đây là các Trường tuỳ chỉnh

Để cấu hình chuyển tiếp được giai đoạn theo 1 điều kiện nào đó thì quy trình công việc phải đảm bảo đang được cấu hình theo mô hình Workflow - chuyển giai đoạn theo điều kiện

Bước 1: Từ giao diện Quy trình công việc (Workflow) chọn Quy trình cần cấu hình điều kiện chuyển giai đoạn -> chọn Dashboard -> chọn 3 chấm -> chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Giai đoạn -> chọn giai đoạn cần cấu hình điều kiện chuyển

Bước 3: Chọn tab Chuyển giai đoạn để thêm mới các điều kiện chuyển

Bước 4: Chọn nút Thêm để thêm mới tác vụ tạo điều kiện

Nhập Tên tác vụ và bấm Lưu

Bước 5: Chọn Thêm điều kiện để thêm điều kiện chuyển cần

Nếu có nhiều điều kiện anh/ chị có thể chọn Thêm nhóm để tạo thêm nhiều nhóm điều kiện hơn

Bước 6: Nhập các trường thông tin tương ứng với điều kiện và ấn Lưu

Bước 7: Chọn Giai đoạn sẽ chuyển tới theo điều kiện vừa cấu hình và ấn Lưu để hoàn tất.

Last updated