Hướng dẫn cấu hình đề xuất với Quản lý trực tiếp của users

Có 2 cách đề thiết lập Quản lý trực tiếp của 1 users:

 • Cách 1: Quản lý trực tiếp theo cây đơn vị ADMIN, nghĩa là Quyền của user cao hơn sẽ được hiểu là Quản lý trực tiếp của user Quyền nhỏ hơn mình.

  Ví dụ: Quản lý trực tiếp của quyền Nhân viên -> quyền Trưởng nhóm

  Quản lý trực tiếp của quyền Trưởng nhóm -> quyền Trưởng phòng.

 • Cách 2: Quản lý trực tiếp tự chủ động chọn cho từng user trong thiết lập tài khoản chi tiết của user đó.

1. Quản lý trực tiếp theo cây đơn vị ADMIN

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình ⟶ chọn Đề xuất ⟶ Bấm chọn nếu muốn:

 • Trưởng nhóm là người quản lý trực tiếp

 • Hiện mã đề xuất trên danh sách

 • Chỉ gửi thông báo cho những người bước sau (Duyệt theo trình tự)

 • Yêu cầu xác thực khi duyệt đề xuất

 • Nhấn Lưu để hoàn tất

2. Quản lý trực tiếp tự chủ động chọn cho từng user trong thiết lập tài khoản chi tiết của user đó

Bước 1: Chọn ADMIN ⟶ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Chọn chi tiết 1 user cần điều chỉnh quản lý trực tiếp

Bước 3: Nhấn Sửa - Cập nhật ⟶ chọn Quản lý trực tiếp ⟶ chọn Lưu lại để hoàn tất

Last updated