Cách tạo công việc từ lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần tạo công việc

Bước 3: Chọn Bổ sung => Công việc

Bước 4: Nhập nội dung sau đó bấm Lưu

Last updated