Hướng dẫn nhập dữ liệu chấm công cho nhân viên vào bảng chấm công

Phần mềm Fastwork đã hỗ trợ người quản lý nhập công cho nhiều nhân viên mà không cần thông qua bước phê duyệt.

1. Cấu hình cho phép nhập dữ liệu

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

 • Hoặc:

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Cài đặt chung -> chọn cấu hình Cho phép quản lý nhập dữ liệu điều chỉnh công nhân viên trên bảng công -> chọn Lưu để lưu lại cấu hình

2. Thực hiện cập nhật công làm việc cho nhân

2.1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng chấm công

 • Hoặc:

Bước 2: Tại giao diện quản lý chấm công chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu chấm công nhân viên

Bước 3: Chọn Thêm/sửa nhân viên

Bước 4: Sau đó điền các thông số tương ứng cho từng nhân viên -> Điền xong thông tin chọn Lưu để lưu lại công làm việc

2.2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang góc dưới bên phải -> chọn Nhập công

Bước 2: Thực hiện nhập các thông tin để cập nhật ngày công

 • Ngày nhập công: Nhập công cho ngày nào

 • Số giờ làm việc: số giờ làm việc trong ngày

 • Công làm việc: Công làm việc trong ngày

 • Số phút đi muộn: Số phút nhân viên đi muộn trong ngày

 • Công đi muộn: Số công đi muộn tương ứng với số phút

 • Số phút về sớm: Số phút nhân viên về sớm trong ngày

 • Công về sớm: Số công về sớm tương ứng với số phút

 • Số giờ làm thêm: Thời gian nhân viên đã làm thêm trong ngày

 • Số giờ tăng ca: Thời gian nhân viên đã tăng ca trong ngày

 • Công tăng ca: Công tăng ca tương ứng với số giờ tăng ca

 • Số lần quên chốt:

 • Công quên chốt:

 • Người thực hiện: Thực hiện chọn các nhân viên nhập công hộ

Last updated