Cách thiết lập bộ lọc người dùng và gửi email trong cơ hội khách hàng

Cách thiết lập bộ lọc người dùng trong cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu Khách hàng chọn Quản lý cơ hội khách hàng

Bước 2: Chọn menu điều phối ở thanh công cụ bên trái màn hình

Bước 3: Bạn chọn biểu tượng bánh răng ở thanh menu “Bộ lọc người dùng”:

Bước 4: Chọn thêm để thêm mới bộ lọc

  • Người dùng thực hiện: Đặt tên cho bộ lọc, chọn nghiệp vụ bạn muốn hiển thị bộ lọc.

  • Bấm lưu để thêm thành công

  • Sau khi thêm mới bộ lọc thành công, người dùng thực hiện thêm điều kiện lọc. Kích chọn “thêm điều kiện”.

  • Chọn “Trường” điều kiện lọc, chọn phép toán tương ứng, nhập giá trị cần lọc.

  • Bấm lưu để thêm điều kiện lọc thành công

Cách gửi email trong cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM chọn Quản lý cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Điều phối

Bước 3 : Chọn cơ hội khách hàng cần gửi mail, nhập đầy đủ thông tin cho mail và gửi .

Lưu ý : Bạn có thể gửi mail cùng lúc cho nhiều khách hàng với cùng một nội dung .

Bạn chọn các khách hàng muốn gửi -> Gửi email

Last updated