Hướng dẫn thiết lập danh mục Loại tài sản

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Quản lý tài sản -> chọn Loại tài sản -> chọn Thêm mới

  • Loại tài sản ở đây có thể hiểu là những tài sản phẩm thuộc vào những nhóm tài sản đã thiết lập ví dụ trong thiết bị văn phòng sẽ có những tài sản như máy chiếu, máy in….

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin của loại tài sản -> ấn Lưu

Trong loại tài sản có hỗ trợ tạo thêm các Trường tùy chỉnh để ghi chú riêng cho từng loại Tài sản. Các kiểu dữ liệu có hỗ trợ bao gồm:

  • Kiểu chữ

  • Kiểu số

  • Thời gian

  • Tiền tệ

  • Lựa chọn

  • Logic

  • Kiểu người dùng

Last updated