Hướng dẫn thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việc

Để thêm/ thay đổi thời gian thực hiện công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn thêm/ thay đổi thời gian thực hiện một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thay đổi thời gian thực hiện

Bước 3: Chọn Thời gian -> Nhập thời gian thực hiện mới cho công việc này -> chọn Lưu thay đổi

1.2. Hướng dẫn thêm/ thay đổi thời gian thực hiện nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thay đổi thời gian thực hiện

Bước 3: Nhấn vào thời gian cần thay đổi

Bước 4: Lựa chọn khung thời gian thực hiện mới cho công việc -> bấm Chọn để hoàn tất thay đổi thời gian công việc

Last updated