Hướng dẫn theo dõi và xuất kết quả thực hiện chăm sóc khách hàng theo hình thức viếng thăm

Bước 1: Tại giao diện Chăm sóc khách hàng -> chọn Viếng thăm: Hiển thị kết quả thực hiện chăm sóc khách hàng theo lịch viếng thăm

Bước 2: Chọn Xuất dữ liệu để xuất dữ liệu ra file excel

Last updated