Cách thêm mới hàng hóa trong hợp đồng

Hàng hóa là các loại sản phẩm bán cho các doanh nghiệp.

Để thực hiện thêm mới hàng hóa thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần thêm mới hàng hóa

Bước 2: Chọn tab hàng hóa-> chọn hàng hóa cần thêm vào hợp đồng:

Bước 3: Điều chỉnh lại VAT(%), chiết khấu nếu có. Sau đó bấm Lưu hàng hóa để thêm mới thành công

Last updated