Hướng dẫn thêm mới tài sản trên phần mềm

Để thêm mới tài sản FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác bằng 2 cách:

1. Hướng dẫn thêm mới một tài sản trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn Thêm mới để thêm thủ công từng tài sản

Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ của tài sản

Người quản lý: sẽ là người được quyền Cập nhật/ Sửa/ Xoá Tài sản đó.

  • Một số thông tin trong mục cấp phát:

    • Phòng ban sử dụng: là bộ phận theo cây đơn vị

    • Người sử dụng: là người trực tiếp dùng (Ví dụ: Xe ô tô là Trưởng ban quản lý dự án dùng)

    • Người nhận bàn giao: là người tiếp nhận tài sản (Ví dụ: Xe ô tô có thể là tài xế tiếp nhận)

2. Hướng dẫn thêm nhiều tài sản từ file excel

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn Tiện ích -> chọn Nhập dữ liệu

  • Tải File mẫu về và điền theo các trường thông tin có trong File mẫu.

Bước 3: Sau đó bấm Chọn File tìm đến file mẫu vừa xử lý và nhấn Bắt đầu tải -> chọn Nhập dữ liệu sau khi đã tải xong để cập nhật dữ liệu lên phần mềm.

Last updated