Cách thêm người phụ trách và người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ

Cách thêm người phụ trách yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần gán người phụ trách

Bước 3: Chọn Thêm người phụ trách ⇒ chọn người phụ trách ⇒ chọn Lưu để hoàn thành

Cách thêm người theo dõi vào yêu cầu hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần gán người theo dõi

Bước 3: Chọn Thêm người theo dõi ⇒ chọn người theo dõi ⇒ chọn Lưu để hoàn thành

Last updated