Cách theo dõi tổng quan về sử dụng tài nguyên

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2 : Tại giao diện Dashboard, Chọn thời gian để xem tổng quan sử dụng tài nguyên và nhấn áp dụng để liệt kê tất cả các đăng ký trong thời gian này

Last updated