Hướng dẫn phê duyệt ý kiến của nhân viên trong thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Vào Thông báo nội bộ cần duyệt ý kiến (Hoặc vào mục Duyệt ý kiến)

Bước 3:

  • Cách 1: Trong thông báo ở phần trao đổi có hiện ý kiến của nhân viên nhưng chưa được duyệt, nếu đồng ý cho hiện nội dung trao đổi, người duyệt chọn "Hiện" ngược lại chọn "Ẩn"

  • Cách 2: Vào phần Duyệt ý kiến - Sẽ thấy các ý kiến trao đổi, nếu đồng ý cho hiện nội dung trao đổi, người duyệt chọn "Hiện" ngược lại chọn "Ẩn"

Last updated