Phân quyền cho một người dùng truy cập vào các tính năng trong Quản lý dự án

Bước 1: Dùng tài khoản của người quản trị hoặc tài khoản có thể Phân quyền

  • Chọn WORK -> Chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn mục Phân quyền -> Chọn Người dùng

  • Chọn 1 tài khoản muốn phân quyền

  • Ở tab Chức năng -> Chọn những quyền liên quan đến Dự án

  • Sau khi hoàn tất -> Bấm nút Lưu.

Last updated